گزارش
پرسش
در خصوص نحوه پرداخت هزینه پیش آمدگی سقف یک ساختمان که قراداد اجرای آن بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 ( متر مربع زیربنا) منعفد گردیده و طی دستور کار ابلاغ گردیده است مطابق ماده 12 قرارداد، بر حسب افزایش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قراردادی به صورت زیربنایی و بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده و در آن آیتم ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است.در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار 25 درصد افزایش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده و زیر بنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از اجرای کار، ساختمان ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه های منظم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند الف ماده 11 پیمان با مفاد بند (ب-1) ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قرار دادی بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده است. در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشه های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده 11، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
سطح زیربناي زیرزمین در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود تا قبل از انعقاد پیمان در جدول بند الف ماده 11 درج گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
ضرایب به روزرسانی در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود؟ آیا چهار دوره سه ماهه نسبت به چهار دوره سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می شود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا پروژه هاي تعمیراتی و مرمت آثارتاریخی، نیمه تمام، محوطه سازي، سوله و اجراي تاسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره 4951 /54 - 5453 /102 مورخ 1377/9/9 در رابطه با ارائه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 الزامی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
نحوه پرداخت هزینه انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده 12 مندرج در دفترچه پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا، ضمیمه بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24، (که با توجه به ماده 29 شرایط عمومی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا در برآورد هزینه اجرای کارها بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 بایستی هزینه های مربوط به تجهیز یا برچیدن کارگاه لحاظ شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن