گزارش
پرسش
خاک محوطه یک کارگاه ساختمانی از نوع دانه ای،بدون چسبندگی، در شرایط زهکش شده بوده و زاویه اصطکاک داخلی آن 30 درجه است. برای جلوگیری از ریزش مصالح شن دپو شده به محوطه، یک بلوک کوتاه بتنی از بتن درجا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در مورد مصالح برای خاکریزی پشت دیوارهای سازه نگهبان کدام مورد صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای یک ساختمان متعلق به اوزانس بیمارستان با سطح اشغال 500 متر مربع گودی به عمق 22 متر در نظر گرفته شده است. حداقل تعداد گمانه را پیشنهاد دهید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
کدام مورد در کاهش خطرات ناشی از گسترش جانبی و روانگرایی تاثیر کمتری نسبت به سایر موارد دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
ساختمان مسکونی سه طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی متوسط بر خاک نوع IV مستقر می باشد. چنانچه سطح لرزه خیزی محل استقرار سازه خیلی زیاد باشد، ضریب زلزله به روش ساده به کدام گزینه نزدیک است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در قسمت ورودی تصرف مسکونی به ویژه در اقلیم های سرد و گرم و مرطوب بهتر است دو درب متوالی پیش بینی شود اگر دو درب به سمت یک دیگر بگردند و آن تصرف مسکونی برای افراد معلول الزامی نباشد ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، دانشگاه ها از نظر نوع تقسیم بندی تصرف های ساختمانی جزء کدام دسته بندی از تصرف ها هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن