1. تامین مقاومت کششی ناشی از خمش در دیافراگم ها از نوع دال بتنی

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 2. بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 3. الزامات اجرایی عمل آوری بتن

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 4. الزامات دوام بتن

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 5. اجرای میلگردهای بستر

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 6. حداکثر ارتفاع مجاز دیوار محوطه به صورت بنایی غیر مسلح

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن
 7. ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی برای آجری به ابعاد 50*100*200

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش لغو کردن