گزارش
پرسش
نحوه سنجش میزان آلاینده‌ها هنگام درخواست تایید شغل‌های سخت و زیان آور به چه ترتیبی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا امکان اظهار نظر کمیته استانی پس از تایید مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی وجود دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در صورت تایید سخت و زیان آور بودن مشاغل در کمیته استانی و داشتن سابقه مقرر، آیا امکان دریافت مستمری از سوی تامین اجتماعی در صورت ترک کار وجود خواهد داشت؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در صورت تایید سخت و زیان آور بودن یک شغل توسط دیوان عدالت اداری هنگام بررسی مجدد شغل، تکلیف عدم همکاری تامین اجتماعی در این زمینه چه خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه موجود برای کارفرما نسبت به اقدام برای ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط تا ۲ سال پس از تایید، در صورت عدم اقدام کار فرما نسبت به بهبود شرایط تکلیف ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا تشخیص کمیته استانی در مورد سخت و زیان‌آور بودن یک شغل و درخواست اضافه کاری بیش از ۶ ساعت قبل از بازنشستگی، قابل جمع است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در صورتی که کارفرما اشتغال فرد در مشاغل سخت و زیان آور را تایید کند اما حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا داشتن ۲۵ سال سابقه کار و استفاده از قانون نوسازی صنایع در مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور قابل جمع است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا با کمتر از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، می‌توان از بازنشستگی استفاده کرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن