گزارش
پرسش
برای طراحی، نیروی زلزله وارد بر بست های اتصال دیوارهای خارجی غیر سازه ای، حدودا چند برابر نیروی زلزله وارد بر خود دیوار است؟ فرض می شود نیروی های به دست آمده برای هر دو مورد بیش از حداقل و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر برای دیوارهای غیر سازه ای به ضخامت 200 میلی متر به جای آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان از آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان استفاده شود، وزن هر متر مربع دیوار حدودا چند ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پیشنهاد اعمال اصلاحات در تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتارهای حرفه ای اخلاقی از طریق کدام مرجع و چگونه انجام می شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان که قبلا به سه مرتبه محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال با مجموع سه سال محرومیت موقت محکوم شده است، به علت عدم رعایت بی طرفی در داوری، مستلزم اعمال مجازات انتظامی درجه چهار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن