گزارش
پرسش
در صورتی که کارفرما اشتغال فرد در مشاغل سخت و زیان آور را تایید کند اما حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن