کاهش حجم عملیات

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در پیمان هاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف هاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 25 درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوي دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیف هاي فهرست بهاء (و یا ردیف هاي قیمت جدید) باعث افزایش 49 درصدي مبلغ پیمان گردند؟ (در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً 24 درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد و پیمانکار را ملزم به اجراي این دستور می داند).

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-26T15:10:25+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر بطور جداگانه محاسبه می شود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر 25 درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه و 25 درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه می باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .