پروژه اجرای اسکلت فلزی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهاي ابنیه 1388 می باشد و یکی از آیتم هاي کاري در این پروژه اجراي اسکلت فلزي براساس ردیف هاي مندرج در فصل نهم فهرست بهاي مذکور و سایر ردیف هاي مرتبط می باشد، براي تهیه و نصب ستون از آیتم 090106 و براي تهیه و ساخت و نصب تیرهاي حمال از ردیف 090215 و براي تهیه و نصب بادبند از آیتم 090402 و براي تهیه و نصب تیر فرعی از آیتم 090209 استفاده می گردد. باتوجه به نقشه هاي طراحی شده و منضم به قرارداد، براي اتصال تیرهاي فرعی تودلی به تیرهاي اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبند به ستون و تیر می بایست از نبشی ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود.
آیا با استناد به بند 7 مقدمه فصل 9 فهرست بهاي مذکور می توان براي این قطعات اتصالی از ردیف 090702 استفاده نمود؟
همچنین بابت جوشکاري اضافی انجام شده براي اجراي این اتصالات رابط ردیف هاي 090801 الی 090804 به این بخش از عملیات تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T11:05:59+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن
  این پاسخ ویرایش شده است.

  در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1388
  -1 هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی واسطه بین تیرهاي حمال موضوع ردیف 90215 با ستون هاي موضوع ردیف 90106 براساس ردیف 90106 محاسبه و پرداخت می گردد.
  -2 هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی تیرهاي تودلی موضوع ردیف 90209 به تیرهاي حمال موضوع ردیف 90215 براساس ردیف 90209 محاسبه و پرداخت می گردد.
  -3 هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی بادبندهاي موضوع ردیف 90402 به ستون هاي موضوع ردیف 90106 براساس ردیف 90106 براساس ردیف 90402 محاسبه و پرداخت می گردد.
  در ضمن هزینه جوشکاري هاي لازم براي قطعات اتصالی یاد شده در بندهاي فوق، حسب مورد در ردیف هاي مربوط به تهیه و نصب قطعات اتصالی، منظور شده است و پرداخت اضاف هاي بابت جوشکاري مزبور انجام نمی گیرد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .