پرداخت هزینه مازاد استفاده از پمپ بتن

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

پیمانکاري در یکی از پروژه هاي اجرایی تصفیه خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن ریزي روبرو است، بطوري که براي بتن ریزي واحدها، ناچار به استفاده از پمپ بتن می باشد و باتوجه به اینکه در آیتم بتن ریزي 080106 فهرست بهاي پایه ابنیه و آنالیز آن، پمپ بتن وجود ندارد و در شرایط خصوصی پیمان نیز پمپ بتن، میکسر و بچینگ، پیش بینی نشده است، آیا باید هزینه استفاده از پمپ بتن،مازاد بر آیتم هاي بتن ریزي پرداخت شود یا خیر ؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-11T09:22:47+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در بهاي ردی فهاي تهیه و اجراي بتن فصل هشتم فهرس تهاي بهاي واحد پایه ابنیه، طبق بند 3 مقدمه فصل، هزینه ریختن بتن به اشکال مختلف و با هر وسیله به اقتضاي مشخصات فنی و اجرایی پروژه منظور شده است به عبارت دیگر ردی فهاي تهیه و اجراي بتن محدود و منحصر به ریختن بتن به شکل و با وسیله خاصی نیست و ردیف 080106 نیز از این قاعده مستثنی نیست . درضمن باید توجه داشت آنالیز بهاي ردیف هاي فهرست هاي بهاي واحد پایه منضم به پیمان، هیچگونه جایگاه قراردادي نداشته و در تفسیر و تبیین ردی فهاي فهرست هاي مزبور قابل استناد نمی باشند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .