پرداخت مابه التفاوت خسارات پروژه به پیمانکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

مرداد ماه سال 1381 محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد . متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند. همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهاي تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده
شد. عملیات ترمیم مسیرهاي تخریب شده شامل لجن برداري از روي خطوط، برداشت خاك سرند شده زیر،اطراف و روي لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاري مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه هاي مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است . مبلغ هزینه هاي انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است. لذا با توجه به ردیف 2 بند “ب” ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر این که “چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران براي جبران خسارت ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می باشد .”مابه التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می گردد. آیا میتوان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف هاي فهرست بهاي منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیت هاي کارکرد و در قالب بند (الف- 1) ماده 29 شرایط عمومی پیمان ( 25 درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه التفاوت یاد شده باید در قالب صورت جلسات جداگانه اي به پیمانکار پرداخت گردد.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-23T09:39:25+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهاي موضوع پیمان دراجراي بند “ج” ماده 21 بیمه (تمام خطر مهندسی) میباشد. چنانچه به موجب حوادث قهري (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع بند “ج” ماده 21 براي جبران آن کافی نباشد طبق بند ( 2- ب) ماده 43 کارفرما عهد هدار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزین ه هاي مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسري) پرداختهاي لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب (خارج از صورت وضعیت هاي موقت کارکرد پروژه) به عمل خواهد آورد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .