هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس فهرست بها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست 5 فهرست بها پیشبینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد، در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند ( 4) پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می گردد یا این که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-13T12:09:27+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي تابع ضوابط طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پایه سال هاي 77 الی 87 منعقد شده اند و برآورد هزینه اجراي آن ها از 2500 میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آن ها به صورت یک قلم مقطوع پیش بینی شده است، با توجه به بندهاي (4-4-1) و (4-4-2) دستور العمل (تجهیز و برچیدن کارگاه)، چنانچه قرارداد طبق ماده 48 خاتمه یابد، قسمت هایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند (4-4-1) باشد به نسبت کار انجام نشده غیر قابل پرداخت است و قسمت هایی که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که پرداخت آن منوط به پیشرفت کار شده، به تناسب پیشرفت کار انجام می گیرد، به عبارت دیگر اگر قراردادي در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود ، ردیف هایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابل پرداخت به پیمانکار است و در این حالت هزینه برچیدن کارکاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نیست.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .