هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس بخشنامه 100/142825

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قراردادی به صورت زیربنایی و بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده و در آن آیتم ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است.در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار 25 درصد افزایش پیدا کرده است. آیا هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم مشمول افزایش 25 درصد به عنوان یکی از آیتم های کاری می شود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T11:30:02+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در صورتی که پیمان بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا منعقد شده باشد، به استناد بند (الف-5) پیوست بخشنامه یاد شده، هزینه اجراي کار براساس آخرین فهرس تبهاي واحد پایه، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه … برآورد می شود، لذا دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست فهارس بهاي پایه) حاکم بر پیمان خواهد بود. بنابراین براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تجهیز و برچ یدن کارگاه چنانچه طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش یابد، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه افزایش نخواهد یافت.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .