مصالح پایکار در قراردادهای سرجمع ساختمانی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

به استناد مفاد بند ج ماده 11 متن پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع، بهاي مصالح پایکار در اینگونه قراردادها براساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان و با اعمال شاخص های رشته ای به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و یا ضریب 1/25 منظور می شود. اینک نظر به اینکه در بند 3 پیوست شماره 1 مربوط به مصالح پایکار فهرست بهای رشته ابنیه سال 1388 به ضرایب 70 درصد و ضریب پیشنهادی پیمانکار نیز اشاره شده است، آیا ضرایب مذکور به مصالح پایکار در قراردادهای سرجمع تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-04T12:32:33+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، بهای مصالح پایکار، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان با اعمال شاخص هاي بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب 1/25 پرداخت می گردد و ضریب پیشنهادي پیمانکار به مصالح پایکار اعمال نمی گردد. بدیهی است اعمال ضریب 0/7 بر اساس ضوابط پرداخت هزینه مصالح پایکار الزامی است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .