مدت تاخیرات غیرمجاز

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

با موضوع “مدت تأخیرات غیر مجاز” چگونه باید برخورد کرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-10T12:05:18+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  طبق بند “ج” ماده 30 شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرار داد باشد) در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار باتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام م یکند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید. در صورتیکه مدت تاخیر غیرمجاز بیش از 25 درصد مدت پیمان باشد کارفرما می تواند پیمان فسخ نماید از طرفی دیگر اجراي پروژه ب ه موجب بند “ب” ماده 18 شرایط عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار تا زمان تحویل موقت ادامه یابد . مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت هاي تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار می گیرد.بعبارت دیگر کارفرما فقط مدت هاي مجاز را به مدت اولیه پیمان اضافه م ی نماید و در پایان کار طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد تأخیرهاي غیر مجاز و اخذ جریمه متعلقه از پیمانکار طبق شرح بالا اقدام می نماید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .