محاسبه ضریب ارتفاع در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و تعداد طبقات سازه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

با توجه به مفاد مندرج در ردیف هاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، در پیمان هاي منعقده با فهرست بهاي یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می باشد، درصورت بوجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می گیرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-14T13:38:00+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  درخصوص قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، پاسخ به شرح زیر خواهد بود:
  1-در مورد ساختمانی که طبق بند ( 1 ) پیوست 2 فهرست بها، مشمول ضریب طبقات بوده ولی در برآورد اولیه منضم به پیمان ضریب طبقات منظور و مورد عمل قرار نگرفته است ، چنانچه در حین اجرا تعداد طبقات و مساحت آن ها تغییر کند، نمی توان براي ساختمان در وضعیت جدید (پس از تغییر ) ضریب طبقات محاسبه و در صورت وضعیت ها اعمال نمود.
  2-در مورد طبقاتی که طبق بند ( 2) پیوست 2 فهرست بها مشمول ضریب ارتفاع نبوده و در برآورد منضم به پیمان نیز ضریب ارتفاع منظور نشده باشد ولی در حین اجرا به موجب تغییرات ایجاد شده در ارتفاع طبقات، براساس ضوابط مربوط مشمول ضریب ارتفاع شوند، به شرط اجرا شدن تغییرات، ضریب ارتفاع یکبار دیگر براي طبقاتی که ارتفاعشان افزایش یافته محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می شود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .