محاسبه تعدیل مصالح پایکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در یک پروژه کارفرما طی سال هاي 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال هاي قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها براساس نرخ مصالح پایکار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهاي پیمانکار کسر گردد. لذا با توجه به این که قراردادهاي منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها به کارگاه (ابتداي شروع پروژه) با زمان مصرف آ ن ها متفاوت است و مبناي کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار براساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه براي محاسبه تعدیل مصالح پایکار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-28T14:40:57+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پیش بینی تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد، براي موارد تحویل مصالح توسط کارفرما، آیین نامه اجرایی ماده ( 81 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 4147/ ت 26309 ه مورخ 1381/02/4 ملاک عمل است و به طور اخص در مورد سیمان و آهن آلات بر طبق بند ( پ) ماده 6 مصوبه یاد شده عمل می گردد.

  تعدیل صورت وضعیت کارکرد بر طبق بند (1_8) بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پایکار بر مبنای شاخص گروهی دوره ورود مصالح به کارگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .