حذف ضریب بالاسری در قراردادها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي پایه سال 1388 ، با توجه به حذف ضریب بالاسري چگونه می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-13T14:31:19+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، کار جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود که براي آن قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پی شبینی نشده باشد، براي تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند «ج» ماده 29 عمل می گردد.

  در قراردادهاي فوق، که در برآورد آن ها براساس فهارس بهاي پایه 1388 ، ضریب بالاسري اعمال نشده است، طبق مصوبه شماره 26/41555 مورخ 1389/5/31 شوراي محترم عالی فنی به شرح ذیل عمل می شود :
  در تعیین قیمت جدید لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه ای به این قیمت ها اعمال نگردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .