جبران ضرر و زیان های وارد شده در پروژه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که احجام عمده اي از کار بیش از 25 درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است. از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از 25 درصد در برخی موارد تا 100 درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آ نها دیده و با کاهش آ ن ها هزینه هاي مضاعف و ضرر و زیان به وي تحمیل گردید هاست. از سوي دیگر اقلامی بیش از 25 درصد (گاهی تا 200 یا 400 درصد ) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار با اضافه شدن حجم آن ها ضرر و زیان بیشتري را تحمل نموده است و پیمانکار صرفا” در جهت حسن همکاري و امید به جبران ضرر و زیان هاي اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است. اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-08T09:28:53+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهاي 1 و 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر 25 درصد افزایش و 25 درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد . به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهاي با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم هاي کاهش یافته یا حذف شده نمی گردد، به این ترتیب به محض این که جمع مبالغ مربوط به کارهاي جدید و افزایش مقادیر معادل 25 درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نم یتوان کارهاي جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود . در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست بهاي منضم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آ ن ها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .