تمدید زمان قرارداد

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

مطابق ردیف 1 بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستورکار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علی رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده فوق الذکر آمده خودداري می کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب 25 درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می شود که در صورت شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-10T11:30:41+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، پیمانکار در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند “الف” ماده 30 ، درخواست تمدید مدت پیمان را با محاسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور ارایه میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن، مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید .با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان (طبق بندهاي “الف” و “ج” ماده 29 ) در برخی موارد می تواند موجب تمدید مدت پیمان گردد ولی الزاماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت پیمان نمی شود.در ضمن چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمیگیرد میتواند نسبت به ادعاي خود بر طبق ماد ه 53 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .