تقاضاي خاتمه پیمان از کارفرما

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

پروژه اي با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف – 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضاي خاتمه پیمان از کارفرما محق می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-13T10:38:56+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  به استناد ردیف 2 از بند (الف) ماده 29 شرایط عمومی پیمان کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر کاهش مقادیر از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود . ولی در صورتیکه پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود. شایان ذکر است محاسبه سقف 25 درصد براي افزایش مقادیر و کاهش یا حذف مقادیر باید به تفکیک صورت پذیرد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .