تأخیرات ناشی از عدم قصور پیمانکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

تأخیرات ناشی از عدم قصور پیمانکار در بخشنامه نرخ مترمربع زیربنا چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-11T10:04:57+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 مفد بند «و » ماده 11 به منظور جبران خسارت دیرکرد در پرداخت صورت حساب پیمانکار از سوي کارفرما و جلوگیري از تأخیرات پیمان ناشی از عدم ایفاي تعهدات مالی کارفرما بوده و رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و لحاظ ماده 30 آن، به طور مستقل انجام می گیرد. از این رو کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت بر طبق ضوابط ماده یاد شده بوده و لذا تأخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار، موجب تأخیرات مجاز پیمانکار نم یشود. شایان ذکر است که پیمان می تواند براساس ضوابط مربوط، از جانب پیمانکار خاتمه نیز داده شود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .