اعمال میلگردهاي پاي کار در صورت وضعیت هاي موقت

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد:
پیمانکار از طریق برگزاري مناقصه انتخاب شده و قرارداد براساس فهارس بهاي سال 1383 منعقد گردیده
1 برابر / و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه ماهه اول سال 1384 می باشد. به دلیل انجام کار تا 25
مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وي خاتمه داده شد. میلگردهاي موجود در کارگاه (مصالح پایکار) به قیمت روز در زمان خرید و با اعمال ضریب بالاسري
1/3 ) در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صورت وضعیت تعدیل قطعی )
پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پاي کار مشمول تعدیل، منفی شده و این امر
موجب اعتراض پیمانکار گردیده است.
به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می بایست میلگردهاي یاد شده را در محاسبات
صورت وضعیت هاي تعدیل موقت که وجه آن را پیش از این پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت
و منظور ننمود.
با توجه به موارد پیش گفته، نحوه صحیح اعمال میلگردهاي پاي کار در صورت وضعیت هاي موقت و
قطعی چگونه می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-29T13:25:50+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي واحد پایه سال 1383 که مشمول تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15 بوده و با توجه به بند ج ماده 39 شرایط عمومی پیمان، طبق ماده 48 خاتمه یافته اند. مصالح موجود در کارگاه ( اعم از کارگاه و …) وفق بند یک قسمت ج ماده 48، بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب بالاسری در صورت وضعیت قطعی مصالح موجود در کارگاه (اعم از میلگرد و …) وفق بند “یک” قسمت ج ماده 48 ، براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب بالاسري در
  صورت وضعیت قطعی منظور می شوند. مبالغ مصالح موجود در کارگاه مزبور باتوجه به اینکه به نرخ متعارف روز در تاریخ خرید محاسبه شده اند مشمول تعدیل نخواهند بود. در ضمن باید توجه داشت که محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت وضعی تهاي موقت در قالب محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت وضعی تهاي موق ت در قالب کماکان به قوت خود باقی است و نیازي به تغییر و اصلاح ندارد. با عنایت به مراتب فوق در صورت وضعیت قطعی هیچگونه مبلغی در هیچ یک از فصول به عنوان مصالح
  پاي کار منظور نخواهد شد و مشمول تعدیل قرار نخواهد گرفت و مصالح موجود در کارگاه صرفاً به ترتیب فوق در آن درج می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .