اجرای عملیات خاکی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قراردادي با موضوع اجراي عملیات خاکی براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1382 منعقد شده است کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش 25 درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از 16 کیلومتر به 1 کیلومتر و در کل عملیات حمل خاك اعمال نموده است. به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاك (حجم و مقادیر عملیات حمل خاك) صرفاً با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می تواند صرفاً با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدار خاك (حجم خاك) که موجب تسري آن به کل عملیات حمل خاك می باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیات حمل ملاك محاسبه کار کرد قرار گیرد؟
بطور کلی نحوه اعمال کاهش 25 درصد سقف پیمان و محاسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خاك چگونه است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-02T09:43:02+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قرار دادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، به موجب بند ( 2- الف) ماده 29 ، کارفرما می تواند از طریق حذف یا کاهش مقادیر ، مبلغ پیمان را تا میزان 25 درصد مبلغ اولیه تقلیل دهد و درمورد نحوه انجام این امر نیز هیچگونه محدودیت دیگري وجود ندارد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .