گزارش
پرسش
آیا می‌توان به آراء قطعی و لازم‌ الاجرای کمیته‌های استانی در مورد کارهای سخت و زیان‌آور یا تعیین نوع آن‌ها اعتراض کرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن