گزارش
پرسش
اگر کارگر ساختمانی که از بیمه مربوطه استفاده میکند بخواهد در پروژه ای مشغول به کار گردد که کارفرما / پیمانکار آن برای کارگران پروژه لیست بیمه رد میکند تکلیف کارفرما/ پیمانکار با این کارگر ساختمانی چیست؟! اگر کارفرما/ پیمانکار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن