گزارش
پرسش
در مورد خسارت هایی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود ، کدام یک از کارفرمایان مسئول جبران خسارت هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، با توجه به ردیف 16، چون فهرست بهای ابنیه شامل مصالح درجه یک می باشد. کارفرما می تواند به دو نوع مصالح ساختمانی تولیدی شرکت خاصی اشاره نماید ؟  
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4 با توجه به ردیف 16، آیا کارفرما در اسناد مناقصه و قرارداد می تواند اشاره ای به دو نوع مصالح انتخابی نکند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر کارفرما ( مدیون ) توان پرداخت نقدی بدهی اجرائی را نداشته باشد با چه شرایطی می تواند درخواست تقسیط کند ؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاع اخطاریه ، نسبت به پرداخت ان اقدام نکند ، متعاقبا سازمان تامین اجتماعی چه اقداماتی انجام میدهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارك یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در پیمان هاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف هاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 25 درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
چنانچه بدلیل قصور کارفرما (بعنوان مثال تاخیر در پرداخت ها ) مدت انجام کار افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدت هاي مجاز و غیرمجاز (و پس از رسیدگی گزارش تاخیرات پیمانکار)، مدت پیمان برابر مدت اولیه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن