گزارش
پرسش
اینجانب پیمانکار اجرای نماهای سیمانی با روکش رنگی ( نماهای پاششی) هستم و چگونه می توانم بعد از اجرا و تحویل پروژه به کارفرما کیفیت اجرای خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهم؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده و زیر بنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از اجرای کار، ساختمان ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
چنانچه با توجه به تبصره یک ردیف ( 10-الف) بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، برآورد ارائه شده توسط کارفرما صرفا جنبه راهنما دارد، به چه استنادی پیمانکار از این برآورد در ارائه تجزیه بها استفاده نماید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره برداري از پروژه دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه هاي پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجراي کار در شب یا اضافه کاري عوامل ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در پیمان هایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آن ها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهاي مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبري افزایش و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که احجام عمده اي از کار بیش از 25 درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است. از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن