گزارش
پرسش
اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاع اخطاریه ، نسبت به پرداخت ان اقدام نکند ، متعاقبا سازمان تامین اجتماعی چه اقداماتی انجام میدهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن