گزارش
پرسش
با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، وضعیت صورتحساب فروشنده چگونه خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن