گزارش
پرسش
اینجانب پیمانکار اجرای نماهای سیمانی با روکش رنگی ( نماهای پاششی) هستم و چگونه می توانم بعد از اجرا و تحویل پروژه به کارفرما کیفیت اجرای خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهم؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن