گزارش
پرسش
مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می دهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 دارند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن