گزارش
پرسش
دریافت پیام خطای « مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست» به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن