گزارش
پرسش
حکم مستمری بازنشستگی من اخیراً صادر شده و قرار است مبلغ مستمری از تاریخ برقراری‌، پرداخت شود. سؤالم این است غیر از پرداخت مستمری ماهیانه‌، مبالغی نیز با عناوین دیگری پرداخت می‌شود‌؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن