گزارش
پرسش
بیمه‌شده اجباری تأمین اجتماعی هستم و دارای نوزاد ۳ قلو می‌باشم. آیا مرخصی زایمان برای من بیش از ۹ ماه است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن