گزارش
پرسش
آیا در مورد فروش های کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پیام "فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه مودیان منطبق نیست" به چه معنی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیت هاي پیمانکاران و صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟ -
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و مشاورانی است که طرف قرارداد دستگاه هاي اجرایی می باشند،"آیا قراردادهاي تعاونی مسکن ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن