گزارش
پرسش
در مؤسسه حمل‌ و‌ نقل بار و کالای بین‌شهری‌، یکی از رانندگانی که حق‌بیمه خود را بر اساس قانون بیمه رانندگان رأسا پرداخت می‌کند، قرار است برای مدتی کوتاه در این مؤسسه شاغل شود‌. با توجه به اینکه او بیمه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن