گزارش
پرسش
در صورت تمایل به استفاده از شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات و عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت های مذکور تکلیف چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن