گزارش
پرسش
تکلیف صدور صورتحساب های اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی در خصوص صورتحساب های مرجع که در سامانه مودیان صادر نشده اند چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن