گزارش
پرسش
آیا در مورد فروش های کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
تکلیف پیش پرداخت های خریدکالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه، خریدار امکان رد صورتحساب را دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در صورت تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی آیا اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، وضعیت صورتحساب فروشنده چگونه خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن