گزارش
پرسش
در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات از چه شناسه کالا/خدمت می بایست استفاده کرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت، در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن