گزارش
پرسش
آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج "شماره اقتصادی خریدار" الزامی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن