گزارش
پرسش
در صورت تایید سخت و زیان آور بودن مشاغل در کمیته استانی و داشتن سابقه مقرر، آیا امکان دریافت مستمری از سوی تامین اجتماعی در صورت ترک کار وجود خواهد داشت؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن