گزارش
پرسش
گزینه "ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه" در کارپوشه نمایانگر چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پیام "مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه منطبق نیست " به چه معنی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پیام "فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه مودیان منطبق نیست" به چه معنی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
تعداد کد ( هشدار/خطا) قابل مشاهده در سامانه مودیان در لایه انتقال صورتحساب الکترونیکی چه قدر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن