گزارش
پرسش
دختری هستم که هنوز ازدواج نکردم و پدر و مادرم در یک تصادف فوت کرده‌اند. هر دو آنها بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان بوده‌اند. سؤالم این است که آیا فقط از یکی از مستمری‌ها برخوردار می‌شوم یا هر دو مستمری به ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر بعداز ابلاغ برگ لازم الاجرا به مدیون ، بعلت عدم پرداخت بدهی اجرائی توسط کارفرما ( مدیون) ، اموال منقول کارفرما توسط اجرائیات سازمان تامین اجتماعی توقیف و بازداشت شود ، آیا بعدا کارفرما می‌تواند با ارائه چک صیادی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاع اخطاریه ، نسبت به پرداخت ان اقدام نکند ، متعاقبا سازمان تامین اجتماعی چه اقداماتی انجام میدهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
چگونگی دریافت مابه التفاوت حق بیمه واریزی قرارداد از جمع مبالغ لیست های بیمه ارسالی تامین اجتماعی چیزی در این مورد می دانید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن