گزارش
پرسش
کدام مرخصی‌ها جزو سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شوند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا تعطیلات رسمی جزو سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن