گزارش
پرسش
آیا حضور داوطلبانه در جبهه نیز جزو کارهای سخت و زیان بار تلقی می‌شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن