گزارش
پرسش
اگر کارگر ساختمانی که از بیمه مربوطه استفاده میکند بخواهد در پروژه ای مشغول به کار گردد که کارفرما / پیمانکار آن برای کارگران پروژه لیست بیمه رد میکند تکلیف کارفرما/ پیمانکار با این کارگر ساختمانی چیست؟! اگر کارفرما/ پیمانکار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
به علت آتش ‎سوزی‌، کارگاه محل اشتغال بنده که در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است، موقتاً سه ماه تعطیل و حق‌بیمه کارگران در این سه ماه پرداخت نشد‌. بعد از تعطیلی‌، کارگاه مجدداً بازگشایی‌ شده است‌. آیا تعطیلی سه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن