گزارش
پرسش
در صورت تایید سخت و زیان آور بودن یک شغل توسط دیوان عدالت اداری هنگام بررسی مجدد شغل، تکلیف عدم همکاری تامین اجتماعی در این زمینه چه خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن