گزارش
پرسش
تحت چه شرایطی توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور از بین می‌رود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن