گزارش
پرسش
مدت زمان اعتبار توکن ایجاد شده در پایانه فروشگاهی (ارسال صورتحساب بدون گواهی امضاء) چند ساعت است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن